XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2017-11-29 13:54:26

W dniu 27 listopada 2017 r. w Y. C. Arcus w Rajgrodzie odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach:

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Grajewskiemu w 2017 r.
 • zmian w budżecie Gminy Rajgród na 2017 r.,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017-30,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
 • zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rajgrodzie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
  H. Sienkiewicza w Rajgrodzie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
  w Rajgrodzie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rydzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rydzewie,
 • rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród,
 • wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego,
 • wyrażenia zgody na dokonanie zamiany z dopłatą nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rajgród na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Rajgrodzie,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród (rejon ulicy Jaćwieskiej),
 • w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Rajgród”.

 

 

  

 

                                                                               

                                                                                              Zespół ds. obsługi Rady