Informacja dotycząca deklaracji - odpady komunalne

dodano: 2017-12-06 14:21:33

Informacja dotycząca terminu obowiązywania złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze złożonymi deklaracjami dotyczącymi wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym również obejmującymi nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe), Urząd Miejski w Rajgrodzie informuje, że stosownie do art. 6m ust. 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289) złożona deklaracja obowiązuje, aż do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informujemy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Przez zmianę danych rozumie się np.:

 - zmianę liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości,

 - zmianę właściciela,

 - zmianę miejsca zamieszkania,

 - nieużytkowanie domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w sytuacji, gdy z wcześniej złożonej deklaracji wynika, że dana nieruchomość jest wykorzystywana w tym celu.


Paweł Policha

Urząd Miejski w Rajgrodzie