USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RAJGRÓD

dodano: 2018-02-28 23:38:54

Informuję, że Gmina Rajgród w roku 2018 planuje uzyskać dofinansowanie do zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród.

Mieszkańcy zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości mogą złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, pokój nr 23. We wniosku należy określić ilość [m2] i rodzaj posiadanych odpadów oraz numer ewidencyjny działki i adres nieruchomości, na której znajduje się azbest. Dodatkowo należy okazać dokument, z którego wynika tytuł prawny do władania nieruchomością. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać do 28 lutego 2018 r.


Planuje się, że zadanie zostanie zrealizowane za pośrednictwem Gminy Rajgród i nie będzie wymagało wkładu finansowego mieszkańców. Zależy to jednak od warunków konkursu, który zostanie ogłoszony przez instytucję finansującą odbiór odpadów zawierających azbest. Możliwe jest, że będzie wymagany wkład własny mieszkańca. Zakres prac, o które mogą wnioskować mieszkańcy to:

demontaż pokrycia z materiałów azbestowych, transport i unieszkodliwienie azbestu, pochodzącego z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród,
transport i unieszkodliwienie azbestu składowanego na posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Rajgród.


Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego pokrywają właściciele nieruchomości, z których zostanie usunięty azbest.


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, pokój nr 23, tel. 86 272 19 57.


Rajgród, 12.01.2018 r.

 

Z up. Burmistrza
Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju