XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2018-03-05 09:37:52

W dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego miała miejsce XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.


Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018-30,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród,
  • podziału Gminy Rajgród na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ciszewo,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2018 roku,
  • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rajgród,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat,
  • zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rajgrodzie,
  • zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

W obradach uczestniczyli: Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Stanisław Kossakowski, Dyrektor Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie Grzegorz Dembski, Ordynator Oddziału Internistyczno – Kardiologicznego lek. Małgorzata Wasilewska-Piktel.

Na obrady został zaproszony zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Grzegorz Stelmaszek, który przybliżył zebranym informacje na temat Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w Województwie Podlaskim.Referat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie