XLI Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie (absolutoryjna)

dodano: 2018-07-03 09:08:05

W dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego miała miejsce XLI Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.


Podczas sesji Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Rajgrodu- Ireneuszowi Glinieckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2017 r. 


Był to jeden z głównych punktów XLI Sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie. Przed udzieleniem absolutorium, Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rajgród za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2017 r. Rozpatrzono sprawozdania za 2017 r.: z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2017 r. i sprawozdania finansowego Gminy Rajgród za 2017 r., przedstawiono informacje o stanie mienia jednostki, przedstawiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. oraz przedstawiono opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2017 r.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rajgrodu za 2017 r. Przedstawiono również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2017 r.


Burmistrz po udzielonym absolutorium podziękował Radnym Rady Miejskiej w Rajgrodzie za współpracę. Skierował słowa podziękowania za współpracę i pomoc dla Gminy Rajgród, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podlaskiego- Jackowi Piorunkowi. Burmistrz złożył na ręce Sekretarza Gminy podziękowania dla pracowników Urzędu Miejskiego. Słowa uznania i podziękowania skierował przede wszystkim Skarbnik Gminy.


Rada Miejska w Rajgrodzie oraz Sołtysi złożyli gratulacje Burmistrzowi za otrzymane absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2017 r.


Podczas sesji podjęto również uchwały w sprawach:

  • zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
  • zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018-30,
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Rajgrodu,
  • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rajgród.

 

Natalia Pogorzelska

Obsługa Rady