Konsultacje programu współpracy

dodano: 2018-10-30 13:36:58

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA RAJGRODU w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE NR 398/18 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018  r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz § 3 Uchwały Nr XL/255/2010 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje

§ 1 Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

§ 2 W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) działające, bądź mające siedzibę na terenie Gminy Rajgród.

§ 3 Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od dnia 29 października 2018 r. do dnia 14 listopada 2018 r.

§ 4 Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2 w sprawie projektu Programu, a w szczególności poznanie ich uwag, opinii i wniosków odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

§ 5 

  1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, stanowiącego Załącznik Nr l do Zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  2. Projekt Programu oraz formularz konsultacyjny zostanie zamieszczony w dniu 29 października 2018 roku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie umrajgrod.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt programu będzie dostępny również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. ul. Warszawska 32, pokój Nr 23.
  3. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji należy złożyć w terminie do dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pokój Nr 23 lub przesłać elektronicznie wypełniony dokument na adres: gmina@umrajgrod.pl
  4. Ustala się termin bezpośredniego spotkania konsultacyjnego na dzień 13 listopada 2018 r. na godz. 9:00 w pokoju Nr 23 Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32.
  5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6 Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Ireneusz Gliniecki


Załącznik: