I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2018-11-22 09:57:42

21 listopada br. miała miejsce I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Rajgrodzie. Przed rozpoczęciem obrad na ręce Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie złożono podziękowania za pełną zaangażowania pracę w mijającej kadencji 2014-2018.

Odchodząca rada również podziękowała Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podlaskiego- Jackowi Piorunek, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rajgrodzie- Mieczysławowi Gisztarowicz, Burmistrzowi- Ireneuszowi Glinieckiemu, Sekretarzowi- Piotrowi Milewskiemu i.

I sesję Rady Miejskiej w Rajgrodzie w kadencji 2018-2023 otworzyła najstarsza wiekiem radna- Anna Graczewska. Obrady rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Przedstawiła porządek obrad ustalony przez Komisarza Wyborczego:

 • Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 • Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Rajgrodu.
 • Wybór przewodniczącego rady.
 • Wybór wiceprzewodniczącego rady (wiceprzewodniczących).

Sekretarz przedstawił zebranym wyniki wyborów w Gminie Rajgród w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Rajgrodzie- Wiesława Milewska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Rajgrodzie. Po otrzymaniu zaświadczeń nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Rajgrodzie wręczyła Ireneuszowi Glinieckiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza. Następnie Burmistrz złożył ślubowanie, podziękował wszystkim za zaufanie i oddane głosy. Przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia dokonane w poprzedniej kadencji i planowane w przyszłości.

Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady. Radni zgłosili kandydaturę jednego radnego- Marka Bućko. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu przez powołaną Komisję Skrutacyjną, radni jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie radnego- Marka Bućko. Radna senior złożyła gratulacje przewodniczącemu i poprosiła o dalsze prowadzenie obrad.

W wyborach na wiceprzewodniczących radni zgłosili trzy kandydatury: Annę Graczewską, Bogusława Kuczyńskiego i Mirosława Wierzbickiego. W tajnym głosowaniu radni otrzymali następującą liczbę głosów:

 • Anna Graczewska- 15 głosów
 • Bogusław Kuczyński- 13 głosów
 • Mirosław Wierzbicki- 2 głosy

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rajgrodzie zostali Anna Graczewska i Bogusław Kuczyński.

Podczas obrad podjęto również następujące uchwały:

 • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rajgrodzie, w której skład weszli: Stanisław Król- Przewodniczący, Adam Nietupski- Zastępca Przewodniczącego, Mariusz Karwowski- Sekretarz.
 • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rajgrodzie, w której skład weszli: Jarosław Matysiewcz- Przewodniczący, Ewa Cebelińska- Zastępca Przewodniczącego oraz Paweł Chyliński i Mirosław Wierzbicki- członkowie komisji.
 • w sprawie powołania Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rajgrodzie, w które skład weszli: Waldemar Wołyniec- Przewodniczący, Krzysztof Zapert- Zastępca Przewodniczącego, Bogusław Kuczyński- członek komisji.
 • w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rajgrodzie, w które skład weszli: Magdalena Gryczan- Przewodnicząca, Jolanta Rejkiewicz- Zastępca Przewodniczącej oraz Anna Graczewska i Jacek Kaliszewski- członkowie komisji.
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Obrady sesji po raz pierwszy były transmitowane na żywo w internecie, transmisję i retransmisję obrad można oglądać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rajgród. Również po raz pierwszy głosowanie odbyło się za pomocą urządzeń do liczenia głosów. Głosowano poprzez podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie do głosowania.

 

Ślubowanie Burmistrza Rajgrodu:


Natalia Pogorzelska

Biuro Rady