III Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2018-12-28 13:48:14

28 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce III Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach:

 • zmieniającą uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
 • zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2019-32,
 • uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na 2019 rok,
 • wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Rajgród do Walnego Zgromadzenia  Członków  Stowarzyszenia  Samorządów  Dorzecza Biebrzy,
 • ustalenia terminu przyjmowania skarg i wniosków przez Radę Miejską
  w Rajgrodzie,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2019 rok,
 • ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie "Senior+",
 • uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
  w szkole i w domu w Gminie Rajgród” na lata 2019-2023,
 • podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
  w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole
  i w domu" na lata 2019-2023,
 • określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające
  z pomocy w  ramach  wieloletniego  rządowego programu  „Posiłek  w szkole
   i w domu” na lata 2019-2023,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 

Natalia Pogorzelska
Biuro Rady
Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie