APEL do właścicieli zwierząt domowych

dodano: 2019-01-03 11:51:28

W ostatnim czasie docierają do Urzędu skargi mieszkańców Rajgrodu na właścicieli czworonogów, którzy nie sprzątają po swoich psach.

Mieszkańcy zauważają problem szczególnie w okresach topnienia śniegu, który to odkrywa odrażający widok. Odchody zwierzęce pozostawione są na trawnikach, placach zabaw, chodnikach i innych obiektach użyteczności publicznej, które na butach trafiają do mieszkań. Właściciele czworonogów nie stosują się do rozstawionych tabliczek przypominających o sprzątaniu. Wychodzą na spacery z psami bez smyczy, bez woreczka na odchody. Wobec tego przypominamy, że każdy właściciel zwierzęcia odpowiada za swojego pupila i za to co zostawia po sobie. W szczególności zwracamy uwagę na zapisy:

 1. uchwały nr XXXIV/286/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, pozycja 4487 i poz. 1160), który stanowi, iż:
  • 21 pkt. 1. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a w przypadku psów uznawanych za agresywne zgodnie z przepisami odrębnymi - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
  • 5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,
  • 7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, aby zapobiec roznoszeniu chorób zakaźnych.
 2. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń:
  • Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  • § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
  • Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

 

Wobec powyższego, bardzo proszę o stosowanie się do ww. przepisów.

 

Anna Gaińska

Urząd Miejski w Rajgrodzie