Nieodpłatna pomoc prawna

dodano: 2019-01-10 12:01:21

Przypominamy, iż w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w każdy czwartek w godz. 8.00-12.00 pełnione są dyżury prawników udzielających porad prawnych w ramach tzw. nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które  spełniają warunki określone w w/w ustawie, tj. osobie:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego oświadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
  8. kobietom w ciąży,
  9. osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.

 

 

Telefon kontaktowy:

- w czwartki w godz. 8.00 – 12.00 – 86 272-19-59

- w pozostałe dni w godz. pracy Urzędu Miejskiego – 86 272-19-40

 

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/dla-kogo-pomoc/#

 

Piotr Milewski

Sekretarz Gminy