Komunikat na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku

dodano: 2019-01-11 08:10:26

BURMISTRZ RAJGRODU INFORMUJE Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zmiana ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu
    lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku; oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego
    (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika Urzędu Miasta za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019r.


Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej --> Pobierz wniosek

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie ul. Warszawska 32
pokój nr 15 (I piętro)  w godz. od 700 do 1500.


Załącznik:


Sylwia Czaplicka

Urząd Miejski w Rajgrodzie