Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku

dodano: 2019-04-12 10:10:48

Burmistrz Rajgrodu na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe

Regulamin otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Rajgrodu na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z rocznym Programem współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. Poz. 4988, z 2019 r. Poz. 253) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (prowadzenie świetlic środowiskowych),

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W ramach ww. sfer współpracy przewiduje się:

1) W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

a) Rodzaj zadania – zadanie z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

b) Formy realizacji zadania:

- wspieranie działań utrwalających tożsamość kulturalną gminy,

- działalność wydawnicza promująca Gminę Rajgród,

- prezentacja działalności samorządu lokalnego i promocja działalności kulturalnej na łamach lokalnej prasy,

- wspieranie lokalnego środowiska artystycznego.

c) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formach określonych w pkt 1 lit. b w 2019 roku: 15.000 zł.

d) W 2018 roku na realizację ww. zadania przekazano organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego kwotę 15.000 zł.

2) W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

a) Rodzaj zadania: prowadzenie świetlic wiejskich,

b) Formy realizacji zadania:

- prowadzenie świetlic wiejskich,

- organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

c) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formach określonych w pkt 2 lit. b w 2019 roku: 8.000 zł.

d) W 2018 roku na realizację ww. zadania przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 7.900 zł.

3) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) Rodzaj zadania - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

b) Formy realizacji zadania:

- organizacja na terenie Gminy Rajgród otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych,

- udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym.

c) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formach określonych w pkt 3 lit. b w 2019 roku: 7.000 zł.

d) W 2018 roku na realizację ww. zadania przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 7.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji

1) Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych właściwych przepisów.

2) Burmistrz Rajgrodu przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

3) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

4) Burmistrz Rajgrodu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Terminy i warunki realizacji zadań

1) Zadania powinny być zrealizowane do końca 2019 r.

2) Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.

3) W konkursie mogą brać udział następujące podmioty:

  1. a) organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie
  2. b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie obejmującą swym zakresem działalność pożytku publicznego

Termin składania ofert

1) Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach należy składać do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ul. Warszawska 32. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data stempla pocztowego. W dniu  7 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 w pokoju nr 23 odbędzie się publiczne otwarcie ofert.

2) Oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Powyższe formularze dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pokój Nr 23.

Rozdział 4.
Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert

1) Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2) Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

3) Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Rajgrodu dokonuje wyboru ofert, najlepiej służących realizacji zadań i przedstawia Burmistrzowi do akceptacji.

4) Zatwierdzenie oferty przez Burmistrza Rajgrodu jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

5) Komisja konkursowa ma prawo uznać ofertę za nierealną do wykonania.

6) W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

7) Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,

- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

- ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje, rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy,

- zaangażowanie środków własnych organizacji składającej ofertę realizacji zadania.


Postanowienia końcowe

1) W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Burmistrz Rajgrodu lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.

2) Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.

3) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 

 Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Rajgrodu

Rozporządzenie - wzór oferty