Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

dodano: 2019-07-11 10:18:31

Urząd Rzecznika jest elementem Konstytucji Biznesu - pakietu ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Konstytucja Biznesu to jedna z największych reform prawa gospodarczego w Polsce. Jej podstawowym celem jest zagwarantowanie wolności gospodarczej w Polsce i uregulowanie relacji i zasad współpracy między przedsiębiorcami i administracją publiczną. Centralnym aktem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców, które precyzyjnie formułuje zasady ogólne, wyznaczające złoty standard działania organów publicznych w sprawach dotyczących przedsiębiorców. Do podstawowych zasad należą między innymi: zasada wolności gospodarczej, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów, proporcjonalność, pewność prawa czy udzielanie informacji.

Urzędem wyznaczonym do stania na straży tych zasad, oraz interweniowania w sprawach między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, został Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego powołanie stanowiło jeden z filarów, na których opiera się Konstytucja Biznesu – jest to urząd niezależny od innych organów. Do jego kompetencji należy występowanie o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskowanie o wszczęcie postępowań wyjaśniających lub dyscyplinarnych względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu. Rzecznik może również opiniować projekty aktów prawnych oraz wspierać przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych.

Rzecznik ma kompetencje do działania w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym umożliwiają Rzecznikowi:


• żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców;
• wsparcie przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby także wniesienia skargi do sądu administracyjnego;
• występowania do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
• w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy, możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy Sądu Najwyższego

Wniosek o interwencję Rzecznika można złożyć:
• mailowo na adres: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl lub biuro@rzecznikmsp.gov.pl
• osobiście lub listownie do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
• w oddziale terenowym biura Rzecznika właściwym dla Państwa siedziby:
o Oddział terenowy w Krakowie (województwo małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie): ul. Kanonicza 11, 31-001 Kraków
o Oddział terenowy w Gdańsku (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie): ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk
o Oddział terenowy w Białymstoku (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie): ul Ciepła 1, 15-472 Białystok
o Oddział terenowy w Poznaniu (województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie): ul. Wielka 20, 61-774 Poznań

Więcej informacji na stronie: https://rzecznikmsp.gov.pl/


Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel. 22 123 70 70, fax 22 123 70 71
www.rzecznikmsp.gov.pl
biuro@rzecznikmsp.gov.pl