XVIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2020-04-01 11:14:21

31 marca 2020 r. o godzinie 12:45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego miała miejsce XVIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Podczas obrad sesji, Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła następujące uchwały:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
 • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2020,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2020-32,
 • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rajgród,
 • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rajgród na rok 2021,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rajgród,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2020 roku,
 • określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej
  w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Rajgród, a nie będących drogami publicznymi,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajgród (tereny położone na obszarze wsi Woźnawieś),
 • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Radnych zapoznano również z następującymi sprawozdaniami:

 • z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku,
 • z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 oraz z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za 2019 rok oraz Przedstawienie Potrzeb Związanych z Realizacją Zadań,
 • z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” za 2019 rok.


Natalia Pogorzelska

Biuro Rady