XXI Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie (absolutoryjna)

dodano: 2020-06-29 09:53:58

26 czerwca 2020 r. o godzinie 13:30 na hali sportowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie miała miejsce XXI Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Podczas sesji Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili Ireneuszowi Glinieckiemu- Burmistrzowi Rajgrodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2019 r. 

Był to jeden z głównych punktów XXI Sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie. Przed udzieleniem absolutorium, miała miejsce debata nad raportem o stanie Gminy Rajgród za 2019 r. Następnie Rada Miejska jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Rajgrodu wotum zaufania.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rajgród za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2019 r. Rozpatrzono sprawozdania za 2019 r.: z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2019 r. i sprawozdania finansowego Gminy Rajgród za 2019 r., przedstawiono informację o stanie mienia jednostki, przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. oraz przedstawiono opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rajgrodu za 2019 r. Przedstawiono również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2019 r.

Rada Miejska w Rajgrodzie, Sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych złożyli gratulacje Burmistrzowi za otrzymane absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2019 r. Radni Rady Miejskiej podziękowali za pracę pracownikom Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Podczas sesji podjęto również uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2020,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2020-30,
  • wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Rajgród,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród,
  • ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Rajgród oraz ich wysokości,
  • sprzedaży dotychczasowym najemcom lokalu przy ul. Warszawskiej 24 w Rajgrodzie, znajdujących się w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

 

Natalia Pogorzelska

Biuro Rady