12345
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.


Szacowany koszt całkowity projektu: 447 320,00 zł, w tym dofinansowanie z RPOWP na lata 2007-2013 w wysokości 380 222,00 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).


Niezadowalający stan techniczny wozów strażackich w OSP w Rajgrodzie skłonił gminę Rajgród do złożenia 26 października 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród. W wyniku oceny merytorycznej wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał 82 pkt., co pozwoliło na zajęcie 3 miejsca na liście rankingowej. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 26/270/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, projekt gminy Rajgród został wybrany do dofinansowania. W czwartek, 30 czerwca 2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowego projektu.Realizacja projektu będzie służyła ogółowi społeczeństwa gminy i regionu. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ludzi, co jest jednym z elementów oddziałujących na atrakcyjność gospodarczą regionu. Projekt wpłynie pozytywnie na poprawę społecznego zaufania do służb ratowniczych oraz pozwoli na zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia OSP w stosunku do OSP z gmin sąsiednich. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków.


Odbiór nowego samochodu strażackiego


Dnia 9 września 2011r. miał miejsce odbiór nowego specjalistycznego samochodu strażackiego, który został zakupiony przez Gminę Rajgród w ramach projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy przeznaczony jest do usuwania, minimalizowania skutków klęsk żywiołowych, awarii, czy katastrof ekologicznych. Zakup samochodu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ludności oraz pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska w naszym regionie poprzez bardziej efektywne prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych. Samochód zostanie przekazany w użytkowanie jednostce OSP w Rajgrodzie.

Koszt projektu:
Koszt całkowity: 436 661,50 zł
Dofinansowanie: 371 162,27 zł
Wkład własny Gminy: 65 499,23 zł

Dofinansowanie z UE: na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych, czyli 371 162,27 zł

W załączniku szczegółowe koszty projektu.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Życzenia wielkanocne001.jpg
Zamknij
Panel facebooka