Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP - Woźnawieś

dodano: 2020-05-18 12:05:27

OGŁOSZENIE Burmistrza Rajgrodu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajgród (tereny położone na obszarze wsi Woźnawieś)

Rajgród, dnia 12 maja 2020 r.

  

PP.6721.1.2020

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Rajgrodu

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajgród

(tereny położone na obszarze wsi Woźnawieś)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz na podstawie art.39 ust.1 punkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu, w dniu 31 marca 2020 r., przez Radę Miejską w Rajgrodzie uchwały Nr XVIII/122/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajgród (tereny położone na obszarze wsi Woźnawieś).

Plan obejmować będzie dwa obszary położone na gruntach wsi Woźnawieś:

  1. obszar o powierzchni około 2,01 ha (z gruntem leśnym), obejmujący działki o numerach ewidencyjnych32/5, 34/2, 36/4 i 36/6 położony przy drodze powiatowej nr 1216B,
  2. obszar o powierzchni około 1,7 ha położony w rejonie zakola rzeki Jegrznia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania planistycznego w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres: gmina@umrajgrod.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Więcej informacji - w Biuletynie Informacji Publicznej:  https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/94f3661134648e1/rok_2020/pp672112020__mpzp__wonawie/pp672112020---mpzp---woznawies---lista-stron.html