Nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest !!!

dodano: 2021-06-02 13:35:39

Do 23.06.2021 r. w siedzibie tut. Urzędu przyjmowane będą wnioski mieszkańców o demontaż/ odbiór i utylizację odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rajgród.

Drodzy mieszkańcy,

w związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Miejski w Rajgrodzie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie udzielenia dotacji na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rajgród’’ informuję, że do 23.06.2021 r. w siedzibie tut. Urzędu przyjmowane będą wnioski mieszkańców o demontaż/ odbiór i utylizację odpadów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rajgród.

O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, będące właścicielami/użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy Rajgród. Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić niezbędne załączniki.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i ułożenia nowych pokryć dachowych.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać poniżej.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, pok. nr 21.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Rajgród można uzyskać pod nr tel.(86) 272-19-49.

 

 

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w roku 2021,
  2. Klauzula informacyjna RODO,
  3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Monika Obrycka

Urząd Miejski w Rajgrodzie