Otwarcie drogi gminnej publicznej w Wólce Piotrowskiej

dodano: 2021-06-09 09:28:34

Dnia 27 maja br. w miejscowości Wólka Piotrowska nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie przebudowanej w 2020 roku drogi gminnej.

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miejscowości, Ireneusz Gliniecki – Burmistrz Miasta i Gminy Rajgród, Jacek Piorunek – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Marek Bućko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie wraz z radnymi, przedstawiciel wykonawcy firmy STRABAG Sp. z o.o. Michał Mróz – Kierownik Techniczny Grupy Augustów. Drogę poświęcił ks. mgr Jarosław Sutuła proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie. Po otwarciu i poświeceniu drogi, sołtys wsi – Ewa Zyskowska zaprosiła zebranych na poczęstunek przygotowany przez mieszkańców sołectwa.

Prace nad dokumentacją projektową i procedury związane z pozyskaniem gruntów pod drogę trwały od 2014 roku. W tym roku bowiem Gmina zawarła umowę z pracownią projektową NEOX Sp. z o.o. z Gdańska na przygotowanie projektu budowlanego przebudowy przedmiotowej drogi. Pierwszy projekt zakładał wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 metrów. W wyniku licznych konsultacji z mieszkańcami Wólki Piotrowskiej oraz po dokładnej analizie warunków technicznych i założeń projektowych, z uwagi na dysponowanie przez Gminę zbyt wąskim pasem drogowym oraz konieczność zajęcia wielu działek sąsiadujących z drogą, podjęto decyzję o zmianie szerokości jezdni na 4,5 metra. Takie rozwiązanie znacznie ograniczyło liczbę nieruchomości przewidzianych do zajęcia na potrzeby poszerzenia pasa drogowego a jednocześnie nadal zaspokajało potrzeby lokalnej społeczności, w tym uwzględniało duże rozmiary maszyn rolniczych, umożliwiając wyprzedzanie lub minięcie się pojazdów bez potrzeby zjeżdżania na pobocze. Zmiana szerokości jezdni wiązała się z przeprojektowaniem drogi i wszczęciem postępowania administracyjnego zmierzającego do podziału i przejęcia kilku nieruchomości prywatnych niezbędnych do poszerzenia pasa drogowego. Przeprojektowanie drogi zlecono Panu Bogdanowi Kuczyńskiemu z Grajewa. Procedury zmierzające do pozyskania gruntów pod drogę były bardzo długie i skomplikowane. Wpływ na to miały m.in. nieuregulowane sprawy własnościowe niektórych nieruchomości lub brak zgody na podział i przekazanie działki.

Kiedy projekt drogi nabrał finalnego kształtu a sprawy własnościowe były uregulowane, dnia 28 sierpnia 2019 roku Gmina zawnioskowała do Wojewody Podlaskiego o przyznanie pomocy finansowej na wykonanie przebudowy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie zawarta została 16 października 2020 roku. Kwota udzielonego wsparcia wyniosła 215 858,25 złotych.

Procedurę wyboru wykonawcy Gmina rozpoczęła w dniu 18 sierpnia 2020 roku ogłaszając przetarg nieograniczony. Spośród złożonych ofert, najkorzystniejszą złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa za cenę 359 123,35 złotych. Dnia 21 września 2020 r. Gmina zawarła umowę z najkorzystniejszym wykonawcą. Prace budowlane trwały do 30 października 2020 roku i polegały w szczególności na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową Miecze-Rydzewo, wykonaniu nowych i remoncie istniejących elementów odwodnienia korpusu drogowego (przepustów, rowów krytych i studzienek ściekowych z przykanalikami), wykonaniu solidnej podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonaniu zjazdów, umocnień korpusu drogowego w okolicach stawu i ustawieniu nowego oznakowania pionowego. Długość przebudowanego odcinka drogi wyniosła 635,2 m. Roboty budowlane nadzorował Inspektor nadzoru Pan Marcin Sieńkowski z Suwałk.

 

Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju