XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2021-07-29 12:51:53

23 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie odbyły się obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie,

 • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2021,

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2021-30,

 • utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2021 roku,

 • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Grajewie wraz z odpowiedzią na skargę,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie na rzecz Gminy Rajgród,

 • sprzedaży lokalu przy ul. Warszawskiej 26 w Rajgrodzie znajdującego się w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie w drodze umowy nieruchomości, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele związane z kulturą i kulturą fizyczną oraz gruntu faktycznie wykorzystywanego jako droga,

 • zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów przejazdów radnym oraz ustalenia diety Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie,

 • zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Rajgród od Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.


W punkcie Sprawy rózne kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili sprawozdania z bieżącej pracy.


Natalia Pogorzelska

Biuro Rady