Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze

dodano: 2021-10-04 12:06:21

Urząd Miejski w Rajgrodzie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na umowę na zastępstwo w związku z nieobecnością usprawiedliwioną pracownika ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • umiejętność obsługi komputera (programy word, excel);
 • mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy na czas określony celem zastępstwa za długotrwale nieobecnego pracownika na pełen etat;
 • zdobycie cennego doświadczenia;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie, prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja postępowań w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd;
 • przygotowywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących tryb udzielania zamówień publicznych;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi, w tym ogłoszeń
  o zamówieniu publicznym, specyfikacji warunków zamówienia;
 • udzielanie wyjaśnień i informacji dotyczących problematyki zamówień publicznych komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu i jednostkom organizacyjnym Gminy;
 • koordynowanie i kierowanie pracom komisji przetargowych;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Urząd;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach;
 • udostępnianie dokumentów postępowań na zasadach określonych prawem;
 • prowadzenie spraw związanych poszukiwaniem, pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pozabudżetowych na realizację inwestycji i innych działań zmierzających do rozwoju Gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z remontami, inwestycjami i realizacją innych zadań inwestycyjnych;
 • prowadzenie spraw dotyczących przygotowywania i prowadzenia remontów oraz inwestycji gminnych;
 • wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji pod wieloletnie zadania inwestycyjne;
 • zlecanie i nadzór nad opracowywaniem dokumentacji projektowych planowanych inwestycji;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań;
 • wykonywanie innych doraźnie wydawanych poleceń przez Burmistrza, Kierownika Referatu i Sekretarza Gminy.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
 • dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród z dopiskiem „Stanowisko ds. zamówień publicznych- zatrudnienie na umowę na zastępstwo ”, w terminie do 12 października 2021 r. do godz. 15.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie. Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna do pobrania na stronie http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” 2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Rajgród,  dnia 4 października 2021 r.

 

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki