Kontrole podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości

dodano: 2021-11-18 09:21:33

Ważna informacja dotycząca planowanej kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości w roku 2022 na terenie Miasta i Gminy Rajgród.

Burmistrz Rajgrodu w związku z planowaną w 2022 roku kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1598 ze zm.) zwraca się z prośbą do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.

Burmistrz Rajgrodu informuje, biorąc pod uwagę art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należny podatek za okres 5 lat wstecz.

 

Ustawa z dnia 10 września 1999r. –Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 19) W Tytule I, Dziale II (Część szczególna), Rozdziale 6 (Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji) przewiduje sankcje za uchylenie się od opodatkowania, podawania nieprawdy, zatajanie prawdy oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych.

Zgodnie z art. 54 § 1 k. k .s. „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

 

Druk informacji na podatek od nieruchomości dostępny jest na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
oraz w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w pokoju nr 15 (I piętro)