BURMISTRZ RAJGRODU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

dodano: 2021-12-07 09:25:28

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. inwestycji i projektów unijnych

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie lub złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2021 r. do godziny 15:00. pod adresem:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. inwestycji i projektów unijnych Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.”

 

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych.”)

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w dniu 20 grudnia 2021 r. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez komisję rekrutacyjną, kandydaci, którzy złożyli aplikacje zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku pierwszego etapu rekrutacyjnego.

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. obsługi rady i promocji gminy, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32,  pokój nr 5, tel. 86 272 19 48.

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz osobowy kandydata otrzymają Państwo pod wskazanym wyżej adresem oraz na stronie internetowej BIP; http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/. i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawska 32.


Natalia Pogorzelska

Urząd Miejski w Rajgrodzie

Załączniki: