"Instalacje OZE w Gminie Rajgród” - V nabór wniosków

dodano: 2021-12-15 14:05:09

Burmistrz Rajgrodu ogłasza piąty nabór wniosków o grant na instalacje OZE w ramach projektu „Instalacje OZE w Gminie Rajgród”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Regulamin udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rajgród – zwany „Regulaminem wyboru Grantobiorców” stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 

Komplet dokumentów wniosku o Grant należy składać wyłącznie w wersji papierowej w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, Warszawska 32 (II piętro pok. 18), 19-206 Rajgród, w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 w terminie od 15.12.2021 r. do 17.01.2022 r. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Biura Projektu). Wnioski o Grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

 

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej.

 

Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na Instalacje OZE w terminie XII 2019 r.- II 2020 r. mają pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskodawcami. 

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem wyboru Grantobiorców oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Druk Wniosku oraz Regulamin naboru z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej urzędu: www.umrajgrod.pl  oraz w Biurze Projektu. Informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Rozwoju, tel. 86 272 19 56, pok. nr 18.

 

 

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

logotypy


ULOTKA O NABORZE WNIOSKÓW.jpg

Załączniki do pobrania: