XLII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2021-12-31 10:12:25

30 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce XLII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie podczas której Rada uchwaliła budżet Gminy Rajgród na rok 2022.

W trakcie sesji przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z Burmistrzem Rajgrodu – Ireneuszem Glinieckim i Przewodniczącym Rady – Markiem Bućko złożyli podziękowanie za wieloletnią pracę Pani Annie Drapczuk – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, która z dniem 31 grudnia 2021 r. kończy pracę w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

Podczas sesji przedstawiciele Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabit” – Andrzej Kamocki i Piotr Banaszuk zaprezentowali założenia do sporządzenia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, który ma być narzędziem do skutecznej ochrony jego przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. W ramach projektu, w oparciu o wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji i monitoringów ekosystemów, gatunków i ich siedlisk, zasobów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego BbPN, diagnozę stanu ich ochrony, zidentyfikowane zagrożenia i cele ochrony, będzie przygotowana strategia ochrony dla parku oraz zaplanowane działania w celu ochrony zasobów i walorów parku na 20 lat.

W trakcie przygotowywania projektu planu ochrony BbPN zorganizowanych będzie szereg spotkań konsultacyjnych z interesariuszami planu. Przygotowany projekt planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie udostępniony do konsultacji społecznych.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:

 • zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji – Stanisław Król

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Mariusz Karwowski

Sekretarz – Artur Nikonowicz

 • zmiany składu osobowego Komisji Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej
  w Rajgrodzie

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji – Adam Nietupski

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Krzysztof Zapert

Członek – Bogusław Kuczyński

 • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2021,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2021-30,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2022-2030,
 • uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2022,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rajgród, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rajgród, warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Turczyn,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony,
 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród,
 • przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rajgród na lata 2021-2025.

W trakcie obrad Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rajgrodzie przedstawiła opinie sporządzone na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie – Andrzej Graczewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie – Joanna Maszczyk przedstawili informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem złożyli noworoczne życzenia.

 

Natalia Pogorzelska
Biuro Rady