Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

dodano: 2022-01-26 13:16:38

OGŁOSZENIE Burmistrza Rajgrodu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajgród (tereny położone na obszarze wsi Woźnawieś)

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVIII/122/20 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajgród (tereny położone na obszarze wsi Woźnawieś), w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajgród (tereny położone na obszarze wsi Woźnawieś), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego do 10 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, pokój nr 19, w godzinach 800 – 1400. Projekt planu wyłożony będzie również na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rajgród.

Plan obejmuje dwa obszary o łącznej powierzchni około 3,65 ha, położone na gruntach miejscowości Woźnawieś, w tym:

  1. obszar o powierzchni 2,0011 ha położony przy drodze powiatowej nr 1216B – załącznik Nr 1a do uchwały,
  2. obszar o powierzchni około 1,65 ha położony w rejonie zakola rzeki Jegrznia – załącznik Nr 1b do uchwały.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 1200 w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w sali nr 4.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście do Burmistrza Rajgrodu, na adres Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: gmina@umrajgrod.pl.
  • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2022 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnoszącego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Załączniki:


 

Burmistrz Rajgrodu

 Ireneusz Gliniecki