KOMUNIKAT Burmistrza Rajgrodu z dnia 9 maja 2022 r.

dodano: 2022-05-09 12:36:36

Komunikat Burmistrza Rajgrodu z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Burmistrz Rajgrodu zaprasza

organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu:

 1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
 • prowadzenie działań integrujących społeczność lokalną w świetlicach wiejskich,
 • organizacja otwartych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
 • wspieranie działań utrwalających tożsamość kulturalną gminy,
 • działalność wydawnicza promująca Gminę Rajgród,
 • prezentacja działalności samorządu lokalnego i promocja działalności kulturalnej na łamach lokalnej prasy,
 • wspieranie lokalnego środowiska artystycznego.
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
 • organizacja na terenie Gminy Rajgród otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym.
 1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się, bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych.

 

Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Rajgród lub działającej na rzecz jej mieszkańców, pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje, nie będzie brała udziału w konkursie. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, adres siedziby oraz Nr KRS organizacji pozarządowej, imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy kandydata.

Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres: marcin.wielencej@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl, faxem: (86) 272 19 41, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród (pokój Nr 23) w terminie do dnia 16 maja 2022 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie).

 

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki