Rządowy Fundusz Polski Ład - podpisanie umów

dodano: 2022-06-09 08:03:41

Podpisanie umów z wykonawcami zadania pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” dofinansowanego ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Dnia 08 czerwca 2022 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie podpisane zostały 2 umowy dotyczące realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” objętej dofinansowaniem ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Umowy zawarte zostały pomiędzy Gminą Rajgród, reprezentowaną przez Ireneusza Glinieckiego – Burmistrza Rajgrodu przy kontrasygnacie Joanny Andruk – Skarbnika, a Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „UNIDROG” Sp. z o. o. – Liderem konsorcjum, reprezentowanym przez Adama Kulikowskiego – Prezesa Zarządu oraz Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „UNIROL” Dorota Kuligowska – Partnerem konsorcjum – w części 1 oraz Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „UNIDROG” Sp. z o. o., reprezentowanym przez Adama Kulikowskiego – Prezesa Zarządu oraz Dorotę Kulikowską – Zastępcę Prezesa Zarządu – w części 2.

W ramach części 1 zadania wykonawca, przebuduje drogę gminną publiczną w Czarnej Wsi o długości 1,1 km oraz drogę dojazdową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o dł. 0,2 km. Termin realizacji inwestycji wynosi do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Natomiast w ramach części 2 w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowane zostaną: ul. Stanki w Rajgrodzie o dł. 0,15 km, droga gminna publiczna Rydzewo-Kosówka o dł. 2,9 km oraz droga gminna publiczna Pieńczykowo-Bełda o dł. 2,6 km. Zadanie w tej części obejmuje swym zakresem m. in.: wykonanie (dla każdego z odcinków dróg): projektu budowlanego, uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji inwestycji, a następnie realizację zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla całości inwestycji. Termin wykonania zadania wynosi do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Realizacja inwestycji zapewni spójność sieci dróg na obszarze województwa, w tym gminy Rajgród, połączy tereny wiejskie z większymi ośrodkami administracyjnymi i kulturalnymi oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Wartość całej inwestycji wynosi: 11 007 471,47 zł brutto

W tym dofinansowanie w kwocie: 8 265 000,00 zł brutto