XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie (absolutoryjna)

dodano: 2022-07-01 14:01:56

30 czerwca 2022 r. o godzinie 12:25 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

W trakcie sesji pożegnano Panią Wiesławę Tauber - przechodzącą na zasłużoną emeryturę, nauczycielkę z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rajgrodzie. Burmistrz - Ireneusz Gliniecki przekazał na ręce Pani Tauber piękny bukiet kwiatów, podziękował za wieloletnią pracę i życzył wszystkiego dobrego i powodzenia w realizacji planów. Do życzeń dołączyli Skarbnik - Joanna Andruk, Sekretarz Gminy - Piotr Milewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie - Marek Bućko wraz z radnymi.

Kolejnym punktem była debata nad raportem o stanie Gminy Rajgród za 2021 r., po czym Rada Miejska większością głosów udzieliła Burmistrzowi Rajgrodu wotum zaufania.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rajgród za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2021 r. Rozpatrzono sprawozdania za 2021 r.: z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2021 r. i sprawozdania finansowego Gminy Rajgród za 2021 r., przedstawiono informację o stanie mienia jednostki, przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. oraz przedstawiono opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stanisław Król przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rajgrodu za 2021 r. Przedstawiono również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2021 r.

Podczas sesji Radni Rady Miejskiej większością głosów udzielili Ireneuszowi Glinieckiemu - Burmistrzowi Rajgrodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2021 r.

Rada Miejska w Rajgrodzie, Sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych złożyli gratulacje Burmistrzowi za otrzymane absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2021 r., podziękowali za pracę i pomoc w uzyskaniu absolutorium Sekretarzowi Gminy – Piotrowi Milewskiemu oraz Skarbnik Gminy – Joannie Andruk.

Burmistrz podziękował za otrzymane absolutorium. Zaznaczył, iż na otrzymane absolutorium pracują radni, sołtysi, poszczególni mieszkańcy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. Burmistrz szczególne podziękowania za pracę oraz olbrzymi wkład
w otrzymane absolutorium złożył Skarbnik Gminy – Joannie Andruk.

Podczas sesji podjęto również uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2022,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2022-30,
  • określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rajgród na lata 2023-2030”, w tym trybu jej konsultacji,
  • przystąpienia Gminy Rajgród do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022,
  • przekazania Miastu Grajewo wykonywania zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę na czas oznaczony do lat 3.


Agata Siedzik

Biuro Rady