OBWIESZCZENIE

dodano: 2023-09-15 07:15:58

Burmistrz Rajgrodu zawiadamia o konsultacjach społecznych uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) oraz § 2 ust. 6 uchwały Nr XVII/101/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1340)

 

Burmistrz Rajgrodu

 

zawiadamia o konsultacjach społecznych

 

uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

 

Projekt przedmiotowej uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rajgród, pod adresem https://bip-umrajgrod.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Konsultacje społeczne.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 13 września 2023 r. do
16 października 2023 r.

 

 

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

 • pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi, opinie i propozycje do projektu uchwały można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zarządzenia, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 w następujący sposób:
  1. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19 – 206 Rajgród,
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32,
   19 – 206 Rajgród (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@umrajgrod.pl ;

 

 • stacjonarnej – poprzez osobiste uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w dniu 19 września 2023 r.:
 1. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, sala konferencyjna,
 2. o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy;

 

 • zbieranie uwag ustnych zgłaszanych przez uprawnione osoby i podmioty:
 1. telefonicznie pod nr 86 272-19-56 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00,
 2. podczas spotkań konsultacyjnych, o których mowa w pkt 2).

 

 OBWIESZCZENIE.pdf

 

Burmistrz Rajgrodu

            /-/

 Ireneusz Gliniecki