Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy

dodano: 2023-11-07 08:07:57

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz § 3 Uchwały Nr XL/255/2010 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. poz. 3726) zarządzam, co następuje

 • 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 • 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) działające, bądź mające siedzibę na terenie Gminy Rajgród.
 • 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od dnia 7 listopada 2023 r. do dnia 22 listopada 2023 r.
 • 4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2 w sprawie projektu Programu, a w szczególności poznanie ich uwag, opinii i wniosków odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.
 • 5. 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, stanowiącego Załącznik Nr l do Zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem Programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 1. Projekt Programu oraz formularz konsultacyjny zostanie zamieszczony w dniu 7 listopada 2023 roku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie umrajgrod.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt programu będzie dostępny również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. ul. Warszawska 32, pokój Nr 23.
 2. Wypełniony formularz dotyczący konsultacji należy złożyć w terminie do dnia 22 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, pokój Nr 23 lub przesłać elektronicznie wypełniony dokument na adres: gmina@umrajgrod.pl
 3. Ustala się termin bezpośredniego spotkania konsultacyjnego na dzień 22 listopada 2023 r. na godz. 9:00 w pokoju Nr 23 Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32.
 4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Ireneusz Gliniecki


Zarządzenie Nr 447/23 Burmistrza Rajgrodu

Projekt Programu Współpracy na 2024 rok