Ogłoszenie o naborze chętnych do projektu

dodano: 2018-08-22 10:36:41

„Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Rajgród”

OGŁOSZENIE

o naborze chętnych do projektu współfinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020 pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Rajgród” obejmującym modernizację w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacja indywidualnych palenisk węglowych, zastąpienie ich źródłem o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (kocioł na gaz/kocioł na biomasę (pellet))

 

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w terminie do dnia  4 września (wtorek) oraz złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, pok. Nr 22. Należy podać numer dowodu osobistego oraz przedłożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, numer Księgi Wieczystej).

 Powyższe dane posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych wymianą pieca węglowego i sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

 Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Gminy Rajgród z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 

 Warunki udziału w projekcie:

  1. Osoby zainteresowane wymianą pieca węglowego składają pisemną deklarację oraz oświadczenie, których wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji - dostępna jest również w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w pokoju Nr 22,
  2. Deklaracja musi być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację i oświadczenie muszą złożyć (podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli (poprzez pełnomocnictwo),
  3. Warunki realizacji i finansowania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Rajgród, a właścicielem nieruchomości.
  4. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela p. Żaneta Chylińska, tel. /86/ 272 19 58 oraz p. Gabriela Bieniewska-Wysocka, tel. /86/ 272 19 57.

 

Do pobrania:

Rajgród, 22.08.2018 r.


Z up. Burmistrza

Anna Drapczuk

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju