Debata nad Raportem o stanie Gminy Rajgród za 2023 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Rajgrodu przedstawił Radzie Miejskiej w Rajgrodzie „Raport o stanie Gminy Rajgród za 2023 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Rajgrodu w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rajgród za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rajgród odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w dniu 28 czerwca 2024 r. początek o godz. 10.00.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2024 r. w godzinach 7.00-15.00 w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w Sekretariacie pokój 11 (I piętro). Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Zastępca Burmistrza
/-/
Beata Kotarska

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top