Deklaracja dostępności – rok 2023

Urząd Miejski w Rajgrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie dla strony umrajgrod.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa umrajgrod.pl spełnia wymagania w 93,04 %.
Problemy z dostępnością niektórych elementów na stronie mogą być spowodowane następującymi przyczynami:

 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych,
 • gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, nie zawsze zapewnione są etykiety lub instrukcje,
 • występują sporadyczne problemy ze strukturą list nieuporządkowanych (ul) – występują bezpośrednie elementy podrzędne, które nie są dozwolone wewnątrz elementów,
 • występują sporadyczne problemy z występowaniem znaczników „<li>” (elementów listy) bez uprzedniego zadeklarowania występowania listy – znacznika <ul> lub <ol>,
 • Występują elementy, dla których kolory tła i pierwszego planu nie mają wystarczającego współczynnika kontrastu,
 • zdarza się, że ramka nie posiada atrybutu „tytuł” lub jest on pusty,
 • zdarza się, iż odnośnik (link) nie zawiera treści, opisu,
 • występują elementy statyczne z tym samym atrybutem id.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Hubert Matysiewicz.
 • E-mail: hubert.matysiewicz@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
 • Telefon: 862721957

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Rajgrodu

“Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie zlokalizowany jest w Rajgrodzie, przy ul. Warszawskiej 32.
Opis dostępności wejścia do budynku: Na parkingu za budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z 4 stopni zabezpieczone barierkami oraz pochylnia. Budynek Urzędu Miejskiego składa się z 3 kondygnacji – parter i 2 piętra. Na parterze po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt informacyjny, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zgłaszać potrzebę komunikacji z poszczególnymi pracownikami bez konieczności przemieszczania się na wyższe piętra.
Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy i schodów: Komunikacja z poziomu parteru na kolejne piętra schodami, brak windy oraz platformy przyschodowej. Łazienka oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Urząd zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top