Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
Poniższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie jest Burmistrz Rajgrodu.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAAdres siedziby administratora: ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród;e-mail: gmina@umrajgrod.pl, tel.: 86 2721940
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator wyznaczył inspektora ochrony danych, Pana Janusza Kozikowskiego, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNAAdministrator danych osobowych – Burmistrz Rajgrodu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie;realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Rajgród;w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
ODBIORCY DANYCHW związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Rajgród przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Rajgrodu;inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHW związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOW przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHW sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Referat Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top