OSZCZĘDZANIE ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAJGRÓD

W dniu 14 października 2003 r. podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w Brukseli została podpisana Umowa o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez przedstawiciela strony polskiej – Ministra Spraw Zagranicznych RP. Jednym z elementów podpisanego porozumienia było przyznanie Polsce i pozostałym krajom wówczas kandydującym do UE środków finansowych w ramach dwóch instrumentów: Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia. Zawarte umowy międzynarodowe, w tym tzw. Memorandum of Understanding stanowią podstawę do wydatkowania drugiej transzy środków przyznanej przez darczyńców na lata 2009-2014.

Kwota dostępna w tym okresie dla Polski wynosi ok. 570 mln euro.

Więcej o Funduszach: https://www.eog.gov.pl/

Ogólne informacje o projekcie

Beneficjent:
Gmina Rajgród

Warszawska 32

19-206 Rajgród


Tytuł Projektu:

„Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”


Operator programu:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi : 1 268 596,00 PLN

Poziom dofinansowania ze środków MF EOG: 80,00 %

Wartość dofinansowania: do 1 014 876,80 PLN

Cel Projektu: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektów użyteczności publicznej.

Zakres Projektu:

W ramach Projektu wykonana zostanie termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej:

Budynek Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej i piwnic,
 • ocieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu,
 • ocieplenie stropów nad ostatnimi kondygnacjami,
 • ocieplenie fragmentu dachu nad klatką schodową,
 • renowacja ściany frontowej

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic i części nadziemnej,
 • ocieplenie stropu i stropodachu,
 • modernizacja instalacji wewnętrznej (c.o., c.w.u.),
 • instalacja kotła na biomasę,
 • instalacja kolektorów słonecznych

Budynek Gimnazjum w Rajgrodzie:

 • instalacja kotła na biomasę

KONFERENCJA PODUMOWUJĄCA PROJEKT

W dniu 10 listopada 2016 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca Projekt pn. „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych i wojewódzkich, radni, sołtysi, mieszkańcy z terenu gminy. Podczas spotkania przekazano najważniejsze informacje o Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego, szczegółowo omówiono przebieg realizacji Projektu – od aplikowania o przyznanie środków po wykonanie zadań inwestycyjnych oraz omówiono zakres przeprowadzonych prac.

ZAMONTOWANO KOLEKTORY SŁONECZNE NA BUDYNKU ZESPOŁU-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W dniu 4 listopada 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót polegających na montażu zestawu próżniowych kolektorów słonecznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, służących do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku ZS-P w Rajgrodzie. Powierzchnia brutto zamontowanych paneli: 7,87 m2. Jest to ostatni  etap prac wykonanych w ramach Projektu. 

ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I KOTŁOWNI W BUDYNKU GIMNAZJUM

W dniu 26 października 2016 r. dokonano odbioru robót związanych z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz remontem istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum.

W ramach modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wykonano m.in. ocieplenie: ścian zewnętrznych, stropu przy wejściu do budynku, stropodachu wentylowanego.

W budynku Gimnazjum dokonano adaptacji na potrzeby kotłowni pomieszczeń magazynowych, w tym wykonano fundamenty pod kotły i kominy, zamontowano 2 kotły na pellet o łącznej mocy 400 kW, zamontowano 2 kominy zewnętrzne.

KONFERENCJA INFORMACYJNA O PRZEBIEGU ROBÓT

W dniu 22 października 2016 r. w Yacht Clubie „Arcus” w Rajgrodzie odbyła się Konferencja informacyjna o przebiegu robót realizowanych w ramach Projekt pn. „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”

W trakcie konferencji zebranym gościom: przedstawicielom władz, radnym, sołtysom, rodzicom dzieci uczęszczających do rajgrodzkich szkół oraz uczniom przedstawiono informacje dotyczące realizowanego Projektu: założenia, cele, działania, finansowanie. Zaprezentowano już zrealizowany zakres robót oraz zapoznano z zaplanowanymi robotami.

ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I KOTŁOWNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W dniu 30 września 2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót związanych z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażem kotła na pellet. W ramach zadania wymieniono ponad 800 m rur c.o., prawie 100 zaworów, zamontowano zasobnik c.w.u. o poj. 300 l oraz kocioł na pellet o mocy 150 kW. W odbiorze uczestniczyli wykonawcy, inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Gminy Rajgród. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zyskał bardziej oszczędne – ekonomicznie i ekologicznie – źródło ogrzewania.

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W dniu 21 września 2016 r. zawarta została umowa z firmą Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młynu na dostawę i montaż zestawu próżniowych kolektorów słonecznych przeznaczonego do podgrzewania wody w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie.

Wartość zawartego kontraktu: 13 530,00 zł.

Termin wykonania ustalono na: 31 października 2016 r.

ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I WYMIANIE ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU GIMNAZJUM

W sierpniu 2016 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymianie istniejącego źródła ciepła w budynku Gimnazjum w Rajgrodzie.

PODPISANIE UMÓW NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I WYMIANIE ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU GIMNAZJUM

W dniu 27 lipca 2016 r. Gmina Rajgród zawarła z Wykonawcami umowy na roboty budowlane polegające modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymianie istniejącego źródła ciepła w budynku Gimnazjum.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 – Wykonawca: PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo

 – Wartośc podpisanego kontraktu: 654 315,60 zł

Remont instalacji c.o. i kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 – Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko, ul. Reja 52A/4, 16-400 Suwałki

 – Wartośc podpisanego kontraktu: 206 284,64 zł

Wymiana istniejącego źródła ciepła w budynku Gimnazjum

 – Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów

 – Wartośc podpisanego kontraktu: 291 355,02 zł

Wykonawcy robót zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

W dniu 27 lipca 2016 r. zawarto również umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego:

– z Panem Mirosławem Polens – na pełnienie nadzoru w branży przy konstrukcyjno-budowlanej

– z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym LEF – na pełnienie nadzoru w branży sanitarnej i elektrycznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I WYMIANĘ ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU GIMNAZJUM

W dniu 29 czerwca 2016 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.  „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Rajgród. Etap II – Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wymiana istniejącego źródła ciepła w budynku Gimnazjum”

LINK DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/dcd87a03a4ff207/1694c361cef17dc/zamowienia/oszczedzanie-energii-ogloszenie.html


ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH NAD OCIEPLENIEM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót polegających na ociepleniu budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. W odbiorze inwestycji uczestniczyli: właściciel firmy wykonującej prace budowlane, kierownik robót, inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Gminy Rajgród.

ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE

W dniu 29 października 2015 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. Planowany termin zakończenia prac – 15 grudnia 2015 r.

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE

W dniu 13 października 2015 r. Gmina Rajgród zawarła z Firmą Handlowo-Usługową MAG-BUD Piotr Lipski z siedziba w Grajewie umowę na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
Kwota brutto zawartego kontraktu: 141 037,81 zł.

W dniu 21 października 2015 r. z Panem Mirosławem Polens zawarta została umowa na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji ww. inwestycji. Inspektor nadzoru został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Wartość brutto kontraktu: 7 500,00 zł.

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA

W dniu 21 października 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym „KNIEJA” w Rajgrodzie odbyła się Konferencja otwierająca Projekt pn. „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”

W trakcie konferencji zebranym gościom zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące realizowanego Projektu: założenia, cele, działania, finansowanie, wpływ na środowisko naturalne oraz przedstawiono informacje o krajach Darczyńcach, zasadach i celach Programu, metodach oszczędzania energii i zaletach wykorzystania OZE.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE

W dniu 18 września 2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Rajgród. Etap I – „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie”


LINK DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/dcd87a03a4ff207/e1e63c7677e982b/fd4ab986042f7e

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top