Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie oraz utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś.

Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie”.


Trwają prace nad zagospodarowaniem części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród.


Zakończyły się prace nad budową przystani wędkarskiej


Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś


Miejsce rekreacji w Czarnej Wsi oddane do użytkowania

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi czwartą, najwyższą w Unii Europejskiej.

PO RYBY 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 7386 z dnia 22 października 2015 r. i zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej. Przewidziane w nim kierunki wsparcia obejmują nie tylko tradycyjnie rozumiany sektor rybacki, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Do nowych obszarów wsparcia należą m.in.: rynek rybny, gromadzenie danych oraz kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także Zintegrowana Polityka Morska.

Instytucją Zarządzającą PO RYBY 2014-2020 jest minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa.

Priorytet I. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Celem ogólnym Priorytetu 1 jest zrównoważona eksploatacja zasobów oraz zwiększenie rentowności sektora rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego.

Priorytet II. Wspieranie zrównoważonej środowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczędnej, konkurencyjnej akwakultury, opartej na wiedzy

Celem ogólnym Priorytetu 2 jest osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej.

Priorytet III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Celem ogólnym Priorytetu 3 jest wzmocnienie efektywności systemu kontroli rybołówstwa oraz usprawnienie procesu zbierania danych rybackich służących realizacji Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Priorytet IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich

Celem ogólnym Priorytetu 4 jest wspieranie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.

Priorytet V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania

Celem ogólnym Priorytetu 5 jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury.

Priorytet VI. Zintegrowana Polityka Morska

Celem ogólnym Priorytetu 6 jest wsparcie tworzenia systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej morskich obszarów chronionych.

Gabriela Bieniewska-Wysocka
Żaneta Chylińska
Referat Inwestycji i Rozwoju

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top