Wykonanie i montaż wiaty turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pieńczykówek

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” realizują projekt współpracy pn.: „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” akr. „R-kLPP”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów i promocji produktu lokalnego. Okres realizacji projektu: luty 2022 r. – październik 2022 r.

Zakres realizowanej operacji po stronie LGD BDN obejmie m.in. wykonanie 8 wiat turystycznych z wyposażeniem, opracowanie innowacyjnej gry „dobble”, organizację pikniku „Smak na produkt i kulturę” oraz konferencję podsumowującą projekt. W ramach dofinansowania w maju 2022 r. na terenie Gminy Rajgród, w miejscu spotkań w Pieńczykówku powstała drewniana wiata turystyczna wyposażona w 2 masywne drewniane stoły, 4 ławy do siedzenia oraz obudowę kosza na śmieci. Dzięki realizacji inwestycji rozszerzyła się możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców i turystów oraz zwiększyła się atrakcyjność turystyczna obszaru gminy Rajgród.

Projekt współpracy będzie realizowany w ukierunkowaniu na: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych:  380 732,00 zł
Udział Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury: 274 660,00 zł

Żaneta Chylińska
Referat Inwestycji i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top